Gobi March (China):

Date: 2016-06-19
Location: Gobi Desert, China
Sport: UltraRunning
Distance: 250k
Description: A seven-day, 250 kilometer footrace across the Gobi Desert of China. Technical jacket or t-shirt, Pewter Medal, Awards Banquet. 14th annual. Alex M. Cooper. Email: info@racingtheplanet.com. Web: http://www.4deserts.com/gobimarch
Race Director: 

Result for 2016

Bai Bin
Alfie Pearce-higgins
Gu Xibo
Gong Mingcheng
Chen Xuejun
Zhang Dong
Clement Dumont
Chor Kin Law
Liu Jinbiao
Pavel Paloncy
Harvey Lewis
Yang Jianguo
Lan Fusheng
Kian Hwee Lee
Veronique Messina
Hendra Wijaya
Mark Hines
Paul Borlinha
Jiao Qiang
Li Shuhua
Cao Jun
Xing Bo