IAU Soochow 24h race:

Date: 2013-12-08
Location: Soochow University, Taipei, Taiwan
Sport: UltraRunning
Distance: 24h
Description: 
Race Director: 

Result for 2013

Yoshikazu Hara
Johan Vander Merwe
Toshiro Naraki
Shuang-hsi Tsou
Shingo Inoue
Chiu-feng Hsu
Kun-peng Huang
Pang Sehng Chen
Mami Kudo
Fun-chi Yeh
Chun-liang Ling
Chih-chung Lin
Shaw-hwa Wang
Matt Moroz
Lu-hsin Chia
Hung-chieh Tsou
Yuh-hwan Lin
Dong-ming Chao
Chin Tsai Chen
Wei-chen Lee
Su-min Hu
Juei-lung Chen
Chun-hsiang Hsu
Chang-kuo Shu
Hsin-han Lai
Ya Fen Wang
Yong Heng Koh
Olivier Lavastre
Mong Chi Lin
Cheng-sheng Lu
Chih-lung Tseng
Pin Chi Chou